Business Innovation Day arrangeras av Mittuniversitetets två forskningscenter STC och FSCN tillsammans med innovationsmiljöerna BizMaker, Rise Processum och Fiber Optic Valley. Det är ett unik samarbete över gränserna med syfte att skapa en bra plattform för nya samarbeten och innovationer.

BizMaker

BizMaker är en regional inkubator och science park i Västernorrland. Som länets motor för innovation främjar vi företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Med ett coachande förhållningssätt frigör vi kraften hos entreprenörer och innovatörer så att goda idéer kan formas till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden.
www.bizmaker.se

 

Bron Innovation

I Västernorrland finns en stor samlad IT-kompetens och innovationskraft. Bron är ett IT-kluster som utifrån detta ska främja möjligheten till utveckling och långsiktigt hållbar tillväxt och samtidigt öka regionens attraktionskraft för ny kompetens, nytt kapital och etablering av nya verksamheter. Vi ska skapa en region där människor vill leva och där vi tillsammans strävar mot ett jämställt, inkluderande och digitalt samhälle.
www.broninnovation.se

 

Fiber Optic Valley

Fiber Optic Valley initierar och inspirerar till nya samarbeten för en digital samhällsutveckling. Vi är länken mellan, forskningen, marknaden och olika finansiärer. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Från och med 1 jan 2017 är vi en del av forskningsinstitutet RISE. Till våra huvudfinansiärer räknas Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg och Tillväxtverket.
www.fiberopticvalley.com

 

Handelskammaren MittSverige

Handelskammaren Mittsverige är en politiskt obunden näringslivsorganisation med medlemsföretag i Västernorrlands- och Jämtlands län. Handelskammaren Mittsverige mål är skap bättre förutsättningar för företag att utvecklas inom områdena internationell handel, infrastruktur och kompetensförsörjning. Det finns 11 handelskamrar i Sverige och över 12 000 handelskamrar i världen som skapar ett omfattande nätverk över hela världen.
www.midchamber.se

 

Processum

Processum stödjer och initierar forskning och utveckling inom bioteknik, energiteknik,
oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ längs norrlandskusten utgör Processum och universiteten ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran. Vi är värd för tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi. RISE Processum AB är ett dotterbolag i RISE-koncernen.
www.processum.se

 

FSCN - Fibre Science and Communication Network

FSCN research centre fokuserar på att bli en av de bästa forskningsmiljöerna inom industriella processer, nya cellulosabaserade material och applikationer för grön energi. FSCN utvecklar nya biobaserade material i samarbete med skogsindustri och näringsliv.
www.miun.se/fscn

 

STC - Sensible Things that Communicate

STC är ett av Mittuniversitetets profilerade forskningscentrum som utvecklar sensorbaserade system och tjänster för internet of things - IoT. Forskningen kombinerar ämnesområden så som elektronik och datateknik med fokus Industriell IoT, Att uteckla nästa genereations mätsystem samt teknik stora funktionella ytor. Forskningen bedrivs i nära samarbete med industrin med flera patent och avknoppningsföretag som resultat.
www.miun.se/stc

 

Business Innovation Day finansieras av: